Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

PDFDownload onze Algemene Voorwaarden [PDF - 226 KB]

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities

 • A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Internet Today ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 • A.1.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. De Module Algemeen is dan nog wel aanvullend van toepassing.
 • A.1.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Contractant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Internet Today alleen bindend indien en voor zover deze door Internet Today uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 • A.1.4. Nadere afspraken prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.
 • A.1.5. De definities van de met een beginhoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules.

Artikel A.2. Algemeen aanbod en contractsluiting

 • A.2.1. Ieder algemeen gedaan aanbod van Internet Today is vrijblijvend. Op grond van het algemene aanbod, kan Contractant een (elektronisch) bestelformulier invullen om Diensten aan te vragen. Dit geldt als een aanbod van Contractant.
 • A.2.2. Afhankelijk van de aard en inhoud van de aanvraag en de eventueel benodigde bijgeleverde bescheiden, zal Internet Today de aanvraag accepteren of afwijzen.
 • A.2.3. Afwijzing zal bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, kunnen plaatsvinden indien:
  1. Benodigde bescheiden ontbreken of niet voldoen aan eisen door Internet Today gesteld;
  2. Zekerheidstelling is gevraagd door Internet Today en niet verschaft door Contractant;
  3. Contractant handelingsonbekwaam blijkt.
 • A.2.4. Indien een aanvraag wordt afgewezen, zal Internet Today Contractant daarvan in beginsel binnen veertien (14) dagen na indiening schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen. Weigering of geen reactie door Internet Today leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel A.3. Specifiek aanbod en contractsluiting

 • A.3.1. Een offerte specifiek voor Contractant opgesteld door Internet Today is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Internet Today, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 • A.3.2. Contractant dient de offerte, alsmede enig daarin vervat of aangehecht (Schriftelijk) contract, Schriftelijk te aanvaarden. Indien Contractant dit nalaat, maar er op andere wijze mee instemt, althans redelijkerwijs voldoende die indruk wekt, dan geldt de gehele offerte als aanvaard.
 • A.3.3. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding Internet Today heeft bereikt, tenzij Internet Today de offerte reeds daarvoor of binnen 48 uur daarna heeft ingetrokken, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Intrekking door Internet Today leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel A.4. Duur en opzegging

 • A.4.1. Iedere Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de termijn genoemd op de Internet Today Website, het bestelformulier of de offerte. Indien geen termijn is genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering van de betreffende Dienst. Tenzij het aanbod of de offerte anders bepaalt, wordt een Duurovereenkomst bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Indien Contractant een consument is, wordt een duurovereenkomst na het verstrijken van de eerste contractstermijn automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarna een opzegtermijn van één maand zal gelden.
 • A.4.2. Overeenkomsten niet zijnde Duurovereenkomsten, worden als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
 • A.4.3. Indien Contractant enige op hem rustende verplichting uit een Overeenkomst niet nakomt, heeft Internet Today het recht de uitvoering van alle met Contractant gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Internet Today op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 • A.4.4. Internet Today is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst Schriftelijk zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
  1. Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Internet Today ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Contractant de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Door de vertraging aan de zijde van Contractant niet langer van Internet Today kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities voldoet.
  5. Contractant overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet.
  6. Op enig vermogensdeel van Contractant beslag wordt gelegd.
 • A.4.5. Indien de overeenkomst op de in artikel A.4.4 bedoelde gronden wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Internet Today op Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Internet Today de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 • A.4.6. Indien de ontbinding aan Contractant toerekenbaar is, heeft Internet Today recht op vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • A.4.7. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Internet Today gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Contractant in Internet Todays systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Internet Today is daarbij niet verplicht Contractant uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Contractant wel om een kopie vragen.

Artikel A.5. Geen bedenktermijn

 • A.5.1. Tenzij uit de bestelling, de offerte en/of overige geldige delen van de Overeenkomst duidelijk het tegendeel blijkt, wordt Contractant geacht om toestemming te verlenen om de uitvoering van de Overeenkomst direct aan te vangen. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) en in artikel 7:46i BW bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand, die overigens alleen geldt voor consumenten, is dientengevolge niet van toepassing.
 • A.5.2. Indien een consument-Contractant en Internet Today uitdrukkelijk, en op afstand, zijn overeengekomen dat de dienstverlening niet direct na sluiting van de Overeenkomst zal aanvangen, heeft die consument-Contractant het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na sluiting van de Overeenkomst, of tot de overeengekomen datum waarop de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen indien dat eerder is dan 7 werkdagen na sluiting.

Artikel A.6. Uitvoering van de Overeenkomst

 • A.6.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Internet Today deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
 • A.6.2. Door Internet Today opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Internet Today is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Contractant haar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 • A.6.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Internet Today het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Contractant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 • A.6.4. Contractant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Contractant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Internet Today aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Internet Today worden verstrekt.
 • A.6.5. Indien op Contractant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Contractant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Contractant garandeert ten opzichte van Internet Today dat hij alle vergunningen en of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Contractant.

Artikel A.7. Service Level Agreements

 • A.7.1. Afhankelijk van de Dienst, kan het serviceniveau van de Dienst nader zijn geregeld door een SLA.
 • A.7.2. Tenzij de SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, staan de bepalingen daaruit in rangorde onder de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 • A.7.3. Tenzij de toepasselijke SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, vormen de prestatienormen daarin, bijvoorbeeld betreffende een beschikbaarheidspercentage voor de Dienst, geen garanties maar indicaties.

Artikel A.8. Account

 • A.8.1. Indien zulks is overeengekomen, zal Internet Today Contractant en/of Gebruikers een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.
 • A.8.2. Iedere actie die middels het Account van Contractant of een Gebruiker plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Contractant te zijn geschied. Indien Contractant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Contractant dit zo spoedig mogelijk aan Internet Today te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Artikel A.9. Wijziging dienst

 • A.9.1. Indien Internet Today Meerwerk moet verrichten, is Internet Today gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Contractant in rekening te brengen.
 • A.9.2. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Internet Today Contractant tijdig heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Contractant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd (meer)werk.

Artikel A.10. Eigendomsvoorbehoud

 • A.10.1. Zolang Contractant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Internet Today.
 • A.10.2. In geval Contractant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Internet Today niet nakomt, is Internet Today zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Internet Today op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel A.11. Prijzen

 • A.11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en tenzij het een consumentklant betreft, zijn alle door Internet Today genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • A.11.2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Contractant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Internet Today het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • A.11.3. Alle prijzen op de website van Internet Today zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 • A.11.4. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Internet Today gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Internet Today zal Contractant hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen.
 • A.11.5. Indien Contractant als consument partij vormt bij de Overeenkomst, kan Contractant de Overeenkomst opzeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt. De opzegging treedt in dat geval in werking één maand na het moment waarop deze door Internet Today is ontvangen.
 • A.11.6. Indien Contractant niet als Consument handelt, bestaat deze bevoegdheid tot opzegging slechts indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 4% per jaar.

Artikel A.12. Betalingsvoorwaarden

 • A.12.1. Internet Today zal voor het door Contractant verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Contractant. Indien een Dienst in fasen wordt geleverd, is Internet Today gerechtigd per geleverde fase te factureren. De betalingstermijn van een declaratie is 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders bepaald in de Overeenkomst.
 • A.12.2. In afwijking van het vorige lid is Internet Today niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is. Contractant zal maandelijks dan wel per een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Internet Today.
 • A.12.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Internet Today bevoegd tot het verrichten van automatische incasso. Indien Contractant een automatische incasso storneert terwijl deze wel verschuldigd was, of automatische incasso in het geheel beëindigt, is Internet Today gerechtigd een administratieve vergoeding van € 7,50 in rekening te brengen.
 • A.12.4. Indien Contractant niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn, kan Internet Today een herinnering versturen, zonder daartoe verplicht te zijn. Indien voor de tweede maal een herinnering wordt verstuurd, zal Contractant daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn van €7,50 administratiekosten.
 • A.12.5. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag 2% per maand verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Internet Today.
 • A.12.6. Bij een niet tijdige betaling is Contractant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • A.12.7. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Contractant wordt gelegd, Contractant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • A.12.8. In bovenstaande gevallen heeft Internet Today voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Contractant die hierdoor mocht ontstaan.
 • A.12.9. Indien een Dienst is opgeschort ten gevolge van het niet of te laat voldoen aan een betalingsverplichting van Contractant, zal Contractant naast het openstaande bedrag tevens €25,- reactiveringskosten verschuldigd zijn om de opschorting te beëindigen.
 • A.12.10. Tenzij Contractant een consument is, is beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 • A.12.11. Uitsluitend betalingen aan Internet Today zelf werken bevrijdend.

Artikel A.13. Rechten van intellectueel eigendom

 • A.13.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Internet Today of diens licentiegevers.
 • A.13.2. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Contractant de programmatuur of andere Materialen van Internet Today niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Contractant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.
 • A.13.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 • A.13.4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen welke buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Internet Today. Contractant zal een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling en 10.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Internet Today, onverminderd het recht van Internet Today om schade geleden door de inbreuk vergoed te krijgen of om andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Internet Today Contractant in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Contractant tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.14. Aansprakelijkheid

 • A.14.1. De aansprakelijkheid van Internet Today voor directe schade geleden door Contractant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Internet Today van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Contractant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Internet Today, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Contractant onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW).
 • A.14.2. De totale aansprakelijkheid van Internet Today voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • A.14.3. Aansprakelijkheid van Internet Today voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • A.14.4. Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Internet Today geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Internet Today.
 • A.14.5. De aansprakelijkheid van Internet Today wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant Internet Today onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Internet Today ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Internet Today in staat is adequaat te reageren.
 • A.14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Internet Today meldt.
 • A.14.7. Contractant vrijwaart Internet Today voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Dienst welke door Contractant aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Internet Today geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Contractant vrijwaart Internet Today tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Contractant en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Contractants verantwoordelijkheid vallen.

Artikel A.15. Storingen en overmacht

 • A.15.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 • A.15.2. Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten buiten de macht van Internet Today, (b) (contractuele) tekortkomingen door partijen van wie Internet Today bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Contractant het gebruik aan Internet Today heeft voorgeschreven, (d) onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (e) overheidsmaatregelen.
 • A.15.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.16. Personeel

 • A.16.1. Contractant zal werknemers van Internet Today die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Contractant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • A.16.2. Het is Contractant niet toegestaan om zolang de relatie tussen Contractant en Internet Today voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Internet Today in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Internet Today. Onder werknemers van Internet Today worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Internet Today of van één van de aan Internet Today gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Internet Today of van één van de aan Internet Today gelieerde ondernemingen waren.

Artikel A.17. Geheimhouding

 • A.17.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.17.2. Internet Today zal geen kennis nemen van gegevens die Contractant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Internet Today, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Internet Today daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Internet Today zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • A.17.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.18. Persoonsgegevens

 • A.18.1. Indien Internet Today in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar Contractant de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens Internet Today en Contractant, in de hoedanigheid van respectievelijk 'bewerker' en 'verantwoordelijke', ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Internet Today uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
 • A.18.2. Internet Today zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de aard van de persoonsgegevens en de verwerking met zich meebrengen.
 • A.18.3. Internet Today staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Internet Today, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Contractant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Contractant, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 • A.18.4. Contractant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in systemen van Internet Today of anderszins ter beschikking zal stellen aan Internet Today en vrijwaart Internet Today tegen alle aanspraken van derden die op het tegengestelde zijn gebaseerd.
 • A.18.5. Indien Contractant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Internet Today dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Internet Today daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel A.19. Wijzigingen AV

 • A.19.1. Internet Today behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 • A.19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Internet Today, via een e-mail, het elektronisch ticketsysteem of per andersoortige Schriftelijke berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 • A.19.3. Indien Contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.20. Gedragsregels

 • A.20.1. Indien bij een aanbod voor webhosting de aanduiding 'onbeperkt' is opgenomen, wordt bedoeld dat er geen limiet is gesteld (bijvoorbeeld ten aanzien van dataverkeer, opslagruimte, e-mailadressen of MySQL databases), mits het gebruik valt binnen "Fair Use".
 • A.20.2. Onder Fair Use wordt bij webhosting verstaan dat de Dienst wordt gebruikt voor gangbare websites en bijvoorbeeld niet als hosting voor webapplicaties die primair tot doel hebben om gebruikers online opslagruimte te bieden, of voor een webmail-applicatie. Wanneer Klant 10 maal of meer dan 10 maal het gemiddelde gebruik per klant heeft, valt het gebruik buiten Fair Use.
 • A.20.3. Internet Today is gerechtigd om (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten, en/of een afzonderlijk tarief te hanteren voor dataverkeer, opslagruimte of e-mailadressen, indien het gebruik buiten Fair Use valt.

Artikel A.21. Meldplicht Datalekken

 • A.21.1 Wanneer Internet Today op de hoogte raakt van onrechtmatige toegang tot of verlies van persoonsgegevens die Contractant via de Diensten verwerkt (hierna een "Lek"), zal Internet Today Contractant onverwijld op de hoogte stellen en zich inspannen om schade, of de kans daarop, te beperken. Zodra Internet Today daartoe in staat is, zal zij Contractant tevens informeren over (i) wat de (vermeende) oorzaak is van het Lek, (ii) wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is (iii) en wat de voorgestelde oplossing is.
 • A.21.2. Wanneer Contractant de verantwoordelijke is voor de persoonsgegevens, staat Contractant ervoor in dat de betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) worden geïnformeerd wanneer dit is vereist op grond van art. 34a Wbp.

Artikel A.22. Slotbepalingen Module Algemeen

 • A.22.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • A.22.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Internet Today gevestigd is.
 • A.22.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • A.22.4. Informatie en mededelingen op de website van Internet Today zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 • A.22.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Internet Today vormen volledig bewijs van stellingen van Internet Today en de door Internet Today ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Contractant.
 • A.22.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 • A.22.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Definities

In dit document kennen de met een beginhoofdletter geschreven termen de volgende betekenissen:

 • 1. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Contractant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) zelf.
 • 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • 3. Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Internet Today een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Internet Today daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • 4. Diensten: de diensten die Internet Today ten behoeve van Contractant zal verrichten, zoals bijvoorbeeld:
  1. Hostingdiensten, waaronder:
   1. Shared Server Hosting: het via internet gedeeld aan meerdere Contractanten beschikbaar stellen van een computer en bijbehorende programmatuur waarmee websites (kunnen) worden gepubliceerd op internet.
   2. Dedicated Server Hosting: het via internet uitsluitend aan Contractant beschikbaar stellen van een of meerdere computers die Contractant via het internet kan bedienen en kan gebruiken om websites of andere software-applicaties via het internet aan derden beschikbaar te stellen.
   3. Maatwerk hostingoplossingen zoals geklusterde hosting.
  2. Domeinnaamregistratie: het registreren van één of meerdere domeinnamen ten behoeve van Contractant bij een Registry.
  3. Hosted Exchange: de Microsoft Exchange software-applicatie via het internet beschikbaar stellen aan Contractant.
  4. Resellerdiensten: het bieden van de mogelijkheid aan Contractant om tegen betaling Diensten van Internet Today door te verkopen aan derden. De term kan ook worden gebruikt om de Diensten aan te duiden die aan Contractant worden geleverd (zoals Hostingdiensten) om te worden doorverkocht.
  5. Online Backup: het via internet beschikbaar stellen van opslagruimte waar Contractant kopieën van eigen gegevens kan plaatsen en een software-applicatie die dit bewerkstelligt en beveiligt.
  6. SSL-diensten: het verstrekken van SSL-certificaten en eventueel het installeren van SSL op de voor Hostingdiensten gebruikte servers.
  7. Colocated hosting: het verschaffen van het recht en de mogelijkheid voor Contractant om zijn eigen server(s) te plaatsen in een Datacentrum en aan te sluiten op de (elektriciteits- en internet-) voorzieningen aldaar.
  8. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Internet Today.
 • 5. Dienstomschrijving: het document of de webpagina waarin de toepasselijke Diensten nader worden omschreven.
 • 6. Domeinnaamovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke Internet Today tegen betaling een of meerdere domeinnamen ten behoeve van Contractant registreert.
 • 7. Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals Hosting – is onderbroken of opgeschort.
 • 8. Duurovereenkomst: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
 • 9. Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Internet Today ten behoeve van Contractant geleverde Dienst gebruikt.
 • 10. Hostingovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke Internet Today tegen betaling een of meerdere Hostingdiensten aan Contractant levert.
 • 11. Internet Today: het bedrijf Today Concepts B.V., gevestigd te Boyleweg 10, 3208 KA Spijkenisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24372169.
 • 12. Internet Today Website: de website van Internet Today, bereikbaar via het domein www.internettoday.nl.
 • 13. Materialen: Alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Diensten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • 14. Meerwerk: het verlenen van meer of uitgebreidere Diensten dan is afgesproken in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Contractant, hetzij door omstandigheden die bij het uitbrengen van de offerte en/of de totstandkoming van de Overeenkomst niet bekend waren, noch behoorden te zijn.
 • 15. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Internet Today en Contractant ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Internet Today en de geldige aanvaarding daarvan door Contractant.
 • 16. Registrar: een Internet Today die bij de Registry is ingeschreven en bevoegd is om ten behoeve van klanten domeinnamen ter registratie aan te melden bij de Registry.
 • 17. Registry: een instantie die bevoegd is om domeinnamen uit te vaardigen voor een bepaald top level domain (TLD), zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) voor het TLD '.nl'.
 • 18. Resellerovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke Contractant tegen betaling Diensten van Internet Today mag doorverkopen aan derden.
 • 19. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • 20. Service Level Agreement, SLA: overeenkomst tussen Internet Today en Contractant waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.
 • 21. Token: een authorisatiecode die bestaat uit een willekeurige tekenreeks die is vastgelegd bij een domeinnaam en die wordt gebruikt om een verhuizing van een (.nl-)domeinnaam te valideren.
 • 22. Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.
 • 23. Whois: het register van de Registry waarin informatie is opgenomen over uitgegeven domeinnamen. De informatie bevat bijvoorbeeld de status, de houder, administratieve contactpersoon, Registrar, technische contactpersoon, domeinnaamservers, datum registratie en door welke instelling de administratie is gebeurd (zoals de Nederlandse Registry SIDN of een ander).

Module B. Hostingdiensten

Artikel B.1. Toepassingsgebied

 • B.1.1. Deze module is van toepassing op Shared Server Hosting en Dedicated Server Hosting. Deze module is tevens van toepassing op maatwerk hostingoplossingen, maar alleen indien en voor zover de maatwerk Hostingovereenkomst hier niet van afwijkt.

Artikel B.2. Hostingovereenkomst

 • B.2.1. Een standaard Hostingovereenkomst komt tot stand (1) wanneer Contractant het daartoe bestemde elektronische bestelproces op de Internet Today Website volledig heeft doorlopen en op de knop “bestelling afronden”, althans een knop met woorden van gelijke strekking, heeft gedrukt, of (2) wanneer een papieren contract – dat doorgaans automatisch is gegenereerd op basis van een invulformulier – getekend is door Contractant en ontvangen door Internet Today.
 • B.2.2. Een maatwerk Hostingovereenkomst komt tot stand op de wijze beschreven in artikel A.3 ().
 • B.2.3. De Hostingovereenkomst bestaat uit de Module Algemeen en de onderhavige Module Hostingdiensten van de Algemene Voorwaarden, alsmede uit de Dienstomschrijving op de Internet Today Website (standaard) of de Schriftelijke offerte/contract (maatwerk), die de Hostingdiensten nader omschrijft. Indien een SLA is overeengekomen, maakt deze eveneens deel uit van de Hostingovereenkomst.
 • B.2.4. Na totstandkoming van de standaard Hostingovereenkomst, stuurt Internet Today aan Contractant daarvan bevestiging per e-mail, waarin de toepasselijke Dienstomschrijving en (een directe link naar) deze toepasselijke Algemene Voorwaarden ter referentie zijn opgenomen.
 • B.2.5. Waar in deze module verder van 'de Overeenkomst' wordt gesproken, wordt steeds de Hostingovereenkomst bedoeld, en met 'de Diensten' de Hostingdiensten, tenzij anders aangegeven.

Artikel B.3. Rangorde documenten

 • B.3.1. Indien een SLA wordt overeengekomen, maakt de SLA onderdeel uit van de Hostingovereenkomst tussen Contractant en Internet Today. De rangorde bij strijdigheden tussen de verschillende documenten die samen de complete Hostingovereenkomst inhouden, is als volgt:
  1. het geldende en ondertekende bestelformulier of maatwerkcontract;
  2. de Algemene Voorwaarden;
  3. de SLA, en
  4. de Dienstomschrijving
 • B.3.2. Bij het toepassen van deze rangorde dient in verstande te worden gehouden dat de SLA veelal een specifieke uitwerking vormt van hetgeen in de overige documenten is bepaald. Strijdigheid zal derhalve niet snel moeten worden aangenomen, maar pas als de tekst van de SLA in redelijkheid niet in overeenstemming met de in rangorde hogere bepalingen kan worden uitgelegd. In dat geval zal strijdige gedeelte in de SLA worden geacht nietig te zijn en zal artikel A.20.3 gelden.

Artikel B.4. Gedragsregels

 • B.4.1. Het is Contractant verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen te publiceren die:
  1. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,
  2. kinderpornografie of bestialiteit betreffen,
  3. inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten of portretrecht,
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  5. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan Contractant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie (spam) bevatten, of
  7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten,
  8. (anderszins) in strijd zijn met het Nederlands recht of de rechten van Internet Today of die van derden.
 • B.4.2. Buiten bovenstaande specifieke gedragsregels, is het Contractant in algemene zin verboden om de Diensten zodanig te gebruiken dat daarmee de rechten van derden en/of Internet Today worden geschonden.
 • B.4.3. Contractant onthoudt zich ervan overige Contractanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de hardware en/of software van Internet Today. In het geval van Shared Server Hosting betekent dit dat Contractant geen taken/processen mag uitvoeren die een buitengewone belasting veroorzaken op de computersystemen van Internet Today. Bij Dedicated Server Hosting is Contractant vrij om het systeem naar eigen wensen en goeddunken te belasten.
 • B.4.4. Contractant wordt geacht om zijn contact- en factuurgegevens up to date te houden via het Account of een andere door Internet Today aangegeven procedure. Eventuele nadelige of schadelijke gevolgen van het niet up to date houden van deze gegevens zijn volledig voor rekening van Contractant.
 • B.4.5. Contractant wordt geacht zijn gebruik van de Hostingdiensten zelf te beveiligen waar zulks noodzakelijk is in het kader van het gebruik dat Contractant van de Hostingdiensten maakt. Indien Contractant de Hostingdiensten bijvoorbeeld gebruikt om een webwinkel te runnen, dient Contractant zelf maatregelen (zoals SSL-beveiliging) te nemen zodat bankgevens en andere persoonsgegevens van bezoekers van de webwinkel veilig zijn. Sommige van dergelijke maatregelen, zoals SSL-beveiliging, zijn via Internet Today af te nemen, maar Contractant blijft steeds zelf verantwoordelijk om daartoe een overeenkomst af te sluiten.
 • B.4.6. Contractant is verplicht om alle door hem geïnstalleerde software zelf veilig en actueel te houden. Bij schending van deze plicht zal Contractant gehouden zijn om de resulterende schade aan Internet Today te vergoeden, inclusief de kosten (volgens het uurtarief) die Internet Today heeft gemaakt bij het nemen van maatregelen om schade te voorkomen.

Artikel B.5. Maatregelen

 • B.5.1. Indien Internet Today een vermoeden krijgt dat de gedragsregels uit artikel B.4 worden overtreden, is Internet Today gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om vast te stellen of het vermoeden juist is en indien dat zo is om aan de overtreding een einde te maken. Internet Today zal Contractant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken bij de te nemen maatregelen.
 • B.5.2. Indien een derde Internet Today erop wijst dat Contractant de gedragsregels schendt , op welke wijze dan ook, zal Internet Today voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen zo spoedig mogelijk Contractant informeren en hem verzoeken binnen een redelijke termijn de schending te beëindigen of aan de derde gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Contractant geen van beiden doet binnen een redelijke termijn is Internet Today gerechtigd de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. In afwijking op het voorgaande is Contractant gerechtigd tot het nemen van maatregelen voordat zij Contractant heeft geïnformeerd indien op voorhand redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de te nemen maatregelen terecht zullen zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk.
 • B.5.3. Internet Today is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Contractant af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid voldoende aannemelijk is. Voorts is Internet Today gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • B.5.4. Internet Today is nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel B.6. Aansprakelijkheid Contractant

 • B.6.1. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Contractant of het door Contractant niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Contractant.

Artikel B.7. Licentie

 • B.7.1. Contractant verstrekt hierbij Internet Today een licentie om alle door Contractant aan de systemen van Internet Today aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Internet Today geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Internet Today.

Artikel B.8. Privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging

 • B.8.1. Eventuele maatregelen op grond van artikel B.5 () uitgezonderd, neemt Internet Today geen kennis van de inhoud en aard van de Materialen die Contractant met gebruikmaking van de Hostingdiensten openbaart of verwerkt, althans niet op actieve wijze.
 • B.8.2. Indien en voor zover communicatie tussen de voor de Hostingdiensten gebruikte computersystemen van Internet Today en (systemen van) derden in redelijkheid als vertrouwelijk dient te worden opgevat, zal Internet Today deze vertrouwelijkheid respecteren. In het geval van e-mailhosting, zal de inhoud van e-mailberichten steeds als vertrouwelijk worden opgevat.
 • B.8.3. Internet Today maakt gebruik van actuele en binnen de industrie als adequaat te boek staande beveiligingsmethoden teneinde het risico op onbevoegde toegang, diefstal, misbruik en verlies van de systemen en daarop opgeslagen gegevens te minimaliseren.

Artikel B.9. Backup

 • B.9.1. Internet Today maakt standaard backups van haar systemen, inclusief de daarop opgeslagen gegevens van Contractant, om schade bij calamiteiten te voorkomen en/of beperken. Dit maken van backups en het gebruik daarvan is geen garantie dat gegevens van Contractant steeds, en ook na calamiteiten, beschikbaar zullen zijn.
 • B.9.2. Waar wordt gesproken van een “backup”, wordt in beginsel bedoeld de hele set van aanwezige gegevens op een bepaald moment en niet de individuele bestanden. Een hele mailbox zoals die op het moment van het maken van de backup was, kan bijvoorbeeld worden teruggeplaatst op de server, maar individuele e-mails worden door Internet Today normaliter niet uit de backups teruggehaald. Welke gegevens de backups precies wel en niet bevatten is afhankelijk van de soort Hostingdienst en de toepasselijke SLA.
 • B.9.3. Alle bestanden van Contractant, inclusief enige gemaakte backups, kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Contractant om zelf tijdig zijn gegevens veilig te stellen met behulp van de ftp/email server. Na het einde van de Overeenkomst zal dit niet meer mogelijk zijn.

Artikel B.10. Vrijwaring

 • B.10.1. Contractant vrijwaart Internet Today van alle juridische claims met betrekking tot het gebruik dat Contractant van de Diensten maakt, de door Contractant opgeslagen gegevens, gepubliceerde website(s) en dergelijke.

Artikel B.11. Beschikbaarheid van de Diensten en systemen

 • B.11.1. Voor zover de Diensten (mede) geleverd worden via systemen en/of netwerken van Internet Today, zal Internet Today zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.
 • B.11.2. Internet Today biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid Uptime tenzij uitdrukkelijk anders is aangeduid in de offerte, of in een toepasselijke SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 • B.11.3. Internet Today zal zich inspannen om te zorgen dat Contractant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Internet Today. Internet Today kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Internet Today zal zich inspannen om Contractant te informeren over voorwaarden die niet door Internet Today zelf zijn gesteld maar die voor Contractant belangrijk zijn.
 • B.11.4. Indien naar het oordeel van Internet Today een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Internet Today of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Internet Today gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, inclusief maatregelen die Downtime zouden kunnen veroorzaken, onverlet artikel B.11.1.
 • B.11.5. Internet Today heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Internet Today zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren of andere in de Overeenkomst bepaalde tijdstippen te laten plaatsvinden en zich inspannen om Contractant tijdig op de hoogte stellen van enige geplande buitengebruikstelling. Internet Today is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
 • B.11.6. Internet Today heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Internet Today zich inspannen om Contractant daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Contractanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Contractant van een bepaalde aanpassing af te zien. Internet Today is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

Artikel B.12. Opslag- en Datalimiet

 • B.12.1. Internet Today kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Contractant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Contractant zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Dienstomschrijving de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt.
 • B.12.2. Mocht Contractant de geldende limieten toch overschrijden, dan kan Internet Today, bij gebreke van een regeling in de Dienstomschrijving en na verzending van tenminste één waarschuwingsbericht aan Contractant betreffende de overschrijding, ervoor kiezen om Contractant achteraf een extra bedrag per overschreden data-eenheid (bijv. MB of GB) in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen. Bij gebreke van een toepasselijk bedrag, is Internet Today bevoegd om ad hoc een redelijk en proportioneel bedrag vast te stellen, dat strookt met de overige prijzen van Internet Today en binnen de markt niet buitenproportioneel is.
 • B.12.3. In een geval als genoemd in D.6.2, kan Internet Today er tevens voor kiezen om de Overeenkomst om te zetten naar een pakket met hogere limieten, mits zulks voor Contractant voordeliger zou zijn dan de prijs per data-eenheid. De gewijzigde overeenkomst zal dan gelden vanaf de eerste dag van de maand waarin de overschrijding plaatsvond, tot de einddatum van de oorspronkelijke Overeenkomst. De stilzwijgende verlenging als vermeld in art. A.2.1 zal gelden voor het nieuwe pakket.
 • B.12.4. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Module C. Domeinnaamregistratie

Artikel C.1. Toepassingsgebied

 • C.1.1. Deze module is van toepassing op de Dienst Domeinnaamregistratie, oftewel het registreren van één of meerdere domeinnamen ten behoeve van Contractant bij een Registry (zoals SIDN).

Artikel C.2. Domeinnaamovereenkomst

 • C.2.1. De Domeinnaamovereenkomst komt tot stand (1) wanneer Contractant het daartoe bestemde elektronische bestelproces op de Internet Today Website volledig heeft doorlopen en op de knop “bestelling afronden”, althans een knop met woorden van gelijke strekking, heeft gedrukt, of (2) wanneer een papieren contract – dat doorgaans automatisch is gegenereerd op basis van een invulformulier – getekend geretourneerd wordt.
 • C.2.2. Een maatwerk Domeinnaamovereenkomst komt tot stand op de wijze beschreven in artikel A.3.
 • C.2.3. De Domeinnaamovereenkomst bestaat uit de Module Algemeen en de onderhavige Module Domeinnaamregistratie van de Algemene Voorwaarden, alsmede uit de Dienstomschrijving op de Internet Today Website.
 • C.2.4. Na totstandkoming van de Domeinnaamovereenkomst, stuurt Internet Today aan Contractant daarvan bevestiging per e-mail, waarin de toepasselijke Dienstomschrijving en (een directe link naar) deze toepasselijke Algemene Voorwaarden ter referentie zijn opgenomen.
 • C.2.5. Waar in deze module verder van 'de Overeenkomst' wordt gesproken, wordt steeds de Domeinnaamovereenkomst bedoeld, tenzij anders aangegeven.

Artikel C.3. Bemiddeling; geen garantie

 • C.3.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Registries, waaronder de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Internet Today vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • C.3.2. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Contractant kan uit het bericht van Internet Today waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.
 • C.3.3. Internet Today is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Contractant van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat Internet Today de aanvraag naar de Registry heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Internet Today.

Artikel C.4. Voorwaarden voor registratie

 • C.4.1. Contractant dient zich te conformeren aan de regels die Registries stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en mag de domeinnaam niet gebruiken om de Nederlandse wet te overtreden of om inbreuk te maken op de gedragsregels uit artikel B.4.
 • C.4.2. De voorwaarden voor de Registries waarbij Internet Today domeinnamen kan registreren voor Contractant zijn te raadplegen via Voorwaarden Registry. Contractant wordt geacht kennis te hebben genomen van de laatst geldende versie van deze voorwaarden en zich daar te allen tijde aan te houden.
 • C.4.3. Bij registratie wordt niet actief gecontroleerd of door Contractant aan de toepasselijke voorwaarden van de Registry is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de geldende voorwaarden.
 • C.4.4. Contractant vrijwaart en houdt Internet Today schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam namens of door Contractant in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel C.5. Betalingsvoorwaarden

 • C.5.1. Iedere domeinnaam wordt volledig vooruitbetaald voor de (minimum)termijn die in de Overeenkomst is bepaald.
 • C.5.2. Indien Internet Today zich heeft gekweten van haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te melden bij de Registry, kan Contractant nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien Contractant om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd of ontbonden en ook niet indien Internet Today als gevolg van een maatregel bedoeld in artikel C.6 () hieronder de domeinnaam zelf heeft verkregen of opgezegd.
 • C.5.3. Internet Today zal Contractant waarschuwen wanneer betaling voor verlenging van de registratie noodzakelijk is of wordt en niet via automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden. Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op Internet Today geen plicht om de registratie te verlengen.

Artikel C.6. Maatregelen

 • C.6.1. Internet Today heeft het recht om alle domeinnamen die zij voor Contractant heeft geregistreerd ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Contractant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst – hier wordt niet alleen de Domeinnaamovereenkomst bedoeld, maar alle soorten Overeenkomst – zulks echter uitsluitend voor de duur dat Contractant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling. Voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen na deze opschorting kan maximaal €100,– per domeinnaam worden gerekend.
 • C.6.2. Indien Contractant in strijd heeft gehandeld met artikel C.4 (), heeft Contractant geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Contractant worden onttrokken.

Artikel C.7. Verbergen van (persoons)gegevens uit Whois

 • C.7.1. Onder bijzondere omstandigheden en op verzoek van Internet Today ten behoeve van Contractant, kan de (Nederlandse) Registry (SIDN) bepaalde gegevens afschermen uit Whois. Indien Contractant van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij een verzoek daartoe bij Internet Today in te dienen. Internet Today zal dit verzoek vervolgens doorsturen naar de Registry.
 • C.7.2. Voor minderjarigen, onder curatele of onder mentor gestelden moet de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek tekenen.
 • C.7.3. Ook een verzoek om kennisneming (inzage), verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van Contractant door de Registry kan Contractant indienen bij Internet Today, die ervoor zal zorgen dat het verzoek wordt doorgegeven aan de Registry.

Artikel C.8. Registratie op naam van Internet Today

 • C.8.1. Internet Today kan ook op verzoek van Contractant een domeinnaam op eigen naam van Internet Today registreren, maar uitsluitend indien Contractant daarom verzoekt en alvorens tot registratie over te gaan zal Internet Today eerst uitleg verschaffen over de gevolgen van het op naam van Internet Today registreren van de domeinnaam.
 • C.8.2. Indien Internet Today een domeinnaam op eigen naam heeft geregistreerd ten behoeve van Contractant, zal Internet Today medewerking verlenen aan verzoeken van Contractant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

Module D. Reselling

Artikel D.1. Toepassingsgebied

 • D.1.1. Deze module is van toepassing op Resellerdiensten, oftewel het bieden van de mogelijkheid aan Contractant om tegen betaling Diensten van Internet Today door te verkopen aan derden. Onder Resellerdiensten wordt tevens verstaan de Diensten die aan Contractant worden geleverd (zoals Hostingdiensten of Domeinnaamregistratie) om te worden doorverkocht.

Artikel D.2. Resellerovereenkomst

 • D.2.1. Een standaard Resellerovereenkomst komt tot stand (1) wanneer Contractant het daartoe bestemde elektronische bestelproces op de Internet Today Website volledig heeft doorlopen en op de knop “bestelling afronden”, althans een knop met woorden van gelijke strekking, heeft gedrukt, of (2) wanneer een papieren contract – dat doorgaans automatisch is gegenereerd op basis van een invulformulier – getekend geretourneerd wordt.
 • D.2.2. Een maatwerk Resellerovereenkomst komt tot stand op de wijze beschreven in artikel A.3.
 • D.2.3. De Resellerovereenkomst bestaat uit de Module Algemeen en de onderhavige Module Reselling van de Algemene Voorwaarden, alsmede uit de Dienstomschrijving op de Internet Today Website (standaard) of de Schriftelijke offerte/contract (maatwerk), die de Diensten nader omschrijft. Indien een SLA is overeengekomen, maakt deze eveneens deel uit van de Resellerovereenkomst.
 • D.2.4. Na totstandkoming van de standaard Reselerovereenkomst, stuurt Internet Today aan Contractant daarvan bevestiging per e-mail, waarin de toepasselijke Dienstomschrijving en (een directe link naar) deze toepasselijke Algemene Voorwaarden ter referentie zijn opgenomen.
 • D.2.5. Waar in deze module verder van 'de Overeenkomst' wordt gesproken, wordt steeds de Resellerovereenkomst bedoeld, en met 'de Diensten' de Resellerdiensten, tenzij anders aangegeven.
 • D.2.6. Contractant wordt in de rest van deze module “Reseller” genoemd.

Artikel D.3. Geen agentuur

 • D.3.1. De Resellerovereenkomst vormt geen agentuurovereenkomst. Reseller sluit voor eigen rekening en risico contracten met dienst afnemers en tussen Internet Today en de klanten van Reseller bestaat geen contractuele relatie.

Artikel D.4. White label

 • D.4.1. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een Resellerovereenkomst altijd 'white label', wat wil zeggen dat klanten van Reseller niet mogen weten dat de Diensten in feite door Internet Today worden geleverd.
 • D.4.2. In geval van een white label Resellerovereenkomst zal geen van beide partijen bij de Overeenkomst enige handeling verrichten die bij klanten van Reseller het besef kan doen ontstaan van het bestaan of de strekking van de Resellerovereenkomst, tenzij de andere partij uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming heeft verschaft.

Artikel D.5. Reseller is verantwoordelijk voor diens klanten

 • D.5.1. De beschikbaarstelling door de Reseller van door Internet Today verleende Diensten aan derden geschiedt onder volledige verantwoording en uitsluitend voor rekening van Reseller. Reseller is dan ook verantwoordelijk voor de communicatie en (contractuele) relatie met diens afnemers, waaronder tevens wordt verstaan het verlenen van support aan de voornoemde afnemers. Reseller zal ervoor zorg dragen dat zijn afnemers niet in contact zullen treden met Internet Today ter zake de uitvoering van de overeenkomst tussen henzelf en Reseller.
 • D.5.2. Reseller is verplicht om de gedragsregels voor Hostingdiensten uit artikel B.4 en de voorwaarden voor Domeinregistratie uit artikel C.4 over te nemen in de voorwaarden die Contractant hanteert voor deze diensten naar zijn klanten.
 • D.5.3. Reseller vrijwaart Internet Today voor iedere aanspraak van een derde (waaronder mede worden verstaan de afnemers van Reseller) die verband houdt met de dienstverlening door Reseller.
 • D.5.4. De Reseller staat er jegens Internet Today voor in dat de gebruikslimieten zoals opgenomen in de Overeenkomst (ten aanzien van bijvoorbeeld schijfruimte en dataverkeer) door diens (gezamenlijke) afnemers niet zullen worden overschreden. In geval van overschrijding van de overeengekomen limieten zal Internet Today de daarvoor geldende extra tarieven (boetes) aan de Reseller in rekening brengen. Dit laat de overige bevoegdheden van Internet Today ten aanzien van de overschrijding, zoals onder meer vermeld in artikel B.12 () onverlet.

Artikel D.6. Persoonsgegevens

 • D.6.1. Reseller garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens (i) die door hem en/of zijn afnemers dan wel derden worden ingevoerd of verwerkt in de door Reseller of zijn afnemers beheerde website(s) of (ii) die anderszins door Internet Today gehost of verwerkt worden ten behoeve van de Reseller en/of diens afnemers.
 • D.6.2. Onverminderd de geheimhoudingsplichten vermeld in artikel D.4, is Reseller verantwoordelijk voor correcte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het respecteren van de privacy van diens klanten.
 • D.6.3. Reseller wordt (in verband met de Wbp) geacht om in diens voorwaarden en/of privacyverklaring naar klanten van Reseller toe de volgende bepaling te hanteren: “ter uitvoering van de overeenkomst tussen [Reseller] en [klant van Reseller], zal de fysieke opslag en bewerking van persoonsgegevens van [klant van Reseller] kunnen plaatsvinden bij de leverancier(s) van [Reseller], die zich jegens [Reseller] heeft/hebben verplicht om deze gegevens adequaat te beveiligen en alleen te verwerken in opdracht van [Reseller] of voorzover de wet tot verwerking verplicht.” Een bepaling van gelijke strekking is ook mogelijk, maar voorafgaande toestemming van Internet Today betreffende de inhoud is in dat geval vereist.

Artikel D.7. Ondersteunende Diensten mogelijk maar niet inbegrepen

 • D.7.1. Internet Today zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Reseller na te komen verplichtingen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan deze medewerking niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Internet Today begrepen en komen deze volledig voor rekening van Reseller.

Artikel D.8. Domeinnaamregistratie op naam van eindklant tenzij...

 • D.8.1. Reseller dient alle domeinnamen voor diens klanten te registreren op naam van de klant. Uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van een klant mag Reseller een domeinnaam op eigen naam registreren. Alvorens tot registratie over te gaan zal Reseller eerst uitleg verschaffen aan diens klant over de gevolgen van het op naam van Reseller registreren van de domeinnaam. Reseller is verplicht om bovenstaande verzoeken van klanten en de daarop verschafte uitleg administratief bij te houden zodat deze beschikbaar zijn indien Internet Today daarom mocht vragen.
 • D.8.2. Indien Reseller een domeinnaam op eigen naam heeft geregistreerd ten behoeve van Contractant, zal Reseller medewerking verlenen aan verzoeken van Contractant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

Artikel D.9. Medewerking bij verhuizing domeinnaam; belangen van de eindgebruikers

 • D.9.1. Indien Internet Today onverhoopt rechtstreeks een verzoek mocht krijgen van een domeinnaamhouder die bij Reseller klant is maar zijn domeinnaam wil verhuizen naar een andere Registrar, dan zal Internet Today medewerking aan deze verhuizing verlenen door het Token aan de domeinnaamhouder te verstrekken. Internet Today zal wel eerst hand van de registratiegegevens en een kopie van het identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel de validiteit van het verzoek controleren.
 • D.9.2. Indien het onverhoopt voor mocht komen dat een Reseller herhaaldelijk of stelselmatig diens overeenkomsten met afnemers niet adequaat nakomt – bijvoorbeeld door niet op tijd te verlengen, niet op tijd aan Internet Today te betalen waardoor niet (op tijd) verlengd kan worden, niet bereikbaar te zijn en herhaaldelijk niet te reageren op contactverzoeken – en deze klanten door middel van navraag of eigen onderzoek te weten komen dat Internet Today de leverancier vormt van Reseller, heeft Internet Today het recht om deze klanten te helpen door rechtstreeks Diensten aan deze klanten te verstrekken. Internet Today zal niet lichtvaardig aannemen dat sprake is van dergelijke omstandigheden en rekening houden met de redelijke belangen van Reseller in dergelijke kwesties.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Today Concepts B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Today Concepts B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Today Concepts B.V.

Internet Today is een handelsnaam van Today Concepts B.V.

Antispam Policy

Internet Today voert een strikt antispambeleid. Op deze pagina informeren wij u uitgebreid daarover. Wij laten u ook zien, hoe u spam voorkomt en aan welke vereisten uw mailingen moeten voldoen.

Wat houdt spam in?

Onder spam verstaan wij: e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. De e-mail is ongevraagd, omdat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending ervan. De e-mail die wij als spam kwalificeren, is tevens onderdeel van een grote hoeveelheid (bulk) tegelijkertijd verzonden en vrijwel identieke berichten.

Alleen wanneer e-mail zowel ongevraagd als in bulk is verzonden, spreken wij van spam. Berichten van uw familie of vrienden die u ongevraagd ontvangt, beantwoorden dus niet aan dit criterium. Evenmin de in bulk verzonden e-mail via mailinglists en nieuwsbrieven. U hebt daar toestemming voor gegeven.

In de meeste gevallen is spam commercieel van aard. Men ziet de ontvanger als potentiële afnemer van een breed scala aan producten. Minder commercieel is de ongevraagde aankondiging van een expositie of de oproep om mee te doen aan een demonstratie. Maar ook dergelijke berichten beschouwen wij als spam.

Wanneer is mijn mailing geen spam?

Het is alleen toegestaan om in grote hoeveelheden een e-mail te versturen als u aan kunt tonen, dat de ontvangers om dat bericht hebben gevraagd. Dit principe noemen wij ‘confirmed opt-in’. Elke andere manier van massaal e-mailen (‘opt-out’/’opt-in’) kunnen wij binnen ons netwerk niet tolereren.

En als ik nu spam verstuur voor een goed doel?

Ook dan blijft het onacceptabel. Het doel heiligt niet de middelen. En wat u als verspreider van de ongevraagde berichten een goed doel vindt, ziet de ontvanger wellicht als een ongewenste ontwikkeling.

Hoe houd ik mij precies aan de regels?

Wanneer u een mailing wilt versturen, moet u daarvoor aantoonbaar toestemming hebben gekregen van alle ontvangers op uw mailinglist.

U maakt hiervoor gebruik van ‘confirmed opt-in’. Dat principe werkt als volgt: Iemand meldt zich aan voor een mailing. U verzoekt hem te bevestigen, dat hij daadwerkelijk op de betreffende mailinglist wil worden geplaatst. Krijgt u die bevestiging niet, dan gaat u ervan uit, dat de eigenaar van het e-mailadres zich heeft bedacht. Of dat iemand anders dat adres heeft opgegeven. Pas wanneer de eigenaar van het e-mailadres u de gevraagde bevestiging geeft, beschouwt u dat als een expliciete en aantoonbare toestemming. Geeft de eigenaar de gevraagde bevestiging niet en ontvangt hij vervolgens toch de e-mail van de mailinglist, dan kan hij een spamklacht tegen u indienen.

Beter nog is het een code mee te sturen in het bericht waarin u de eigenaar van het e-mailadres om toestemming vraagt. Zonder die code kan de bevestiging niet geretourneerd worden. Op deze wijze is het voor derden onmogelijk om de gevraagde toestemming te vervalsen.

Wanneer u per e-mail om een bevestiging vraagt, doet u er goed aan een adres op te geven waarop de lezer geconstateerd misbruik kan melden. Ook dat bevordert de bestrijding van spam.

Wat doe ik, als iemand mij van spammen beschuldigt?

In dat geval hebt u slechts een optie: U dient herhaling te voorkomen. U krijgt van ons één waarschuwing. Gaat u daarna voor de tweede keer de fout in, dan betekent dat voor u het einde van onze dienstverlening. Een zogenoemde ‘known-spammer’ sluiten we direct af.

En als ik die klacht nu eens onterecht vind?

Wij beoordelen iedere klacht nauwgezet. Wanneer u bent beschuldigd, verzoeken wij u de bevestiging van de klagende partij te overleggen. Dat is voor u geen probleem, als u zich aan uw verplichting hebt gehouden om al uw mailings via het principe van ‘confirmed opt-in’ te versturen. Blijft u hier in gebreke, dan gaan wij ervan uit dat u zich schuldig hebt gemaakt aan het verspreiden van spam.

Waarom zo moeilijk doen als de Nederlandse wet spammen niet verbiedt?

Jammer genoeg is de aanpak van spam op dit moment in de Nederlandse wetgeving nog niet naar behoren geregeld. De regering bereidt daartoe een aantal wetten voor. Tot de publicatie daarvan in de Staatscourant bestrijden wij op grond van onze Algemene Voorwaarden elke vorm van spam in of via ons netwerk.

Waarom hebben jullie zo’n streng beleid?

Spam brengt ons netwerk in gevaar en schaadt onze reputatie! Wanneer spam in of via ons netwerk verspreid wordt, komen we als Internet Today op zogenoemde ‘blacklists’ te staan. De implicaties daarvan zijn ingrijpend. Onze klanten kunnen bij bepaalde providers hun e-mail niet meer afleveren. Wij kunnen onmogelijk onze dienstverlening optimaal houden. Onze goede reputatie komt in gevaar. Klanten gaan bij ons weg en potentiële klanten lopen onze deur voorbij. U begrijpt, dat dit scenario nooit werkelijkheid mag worden en dat wij daarom streng optreden tegen spam!

Hoe bescherm ik mij tegen spam?

 1. Installeer een programma dat binnenkomende spam tegenhoudt. Verschillende programma’s zijn verkrijgbaar. Die bieden geen totaaloplossing voor uw spamprobleem, maar ze beperken de toevloed van spam aanzienlijk. U vindt dergelijke programma’s onder andere op www.download.com.
 2. Gebruik deze programma's niet om de spam automatisch te beantwoorden. Dat heeft geen zin, omdat verspreiders van spam vaak niet-bestaande adressen als afzender gebruiken. Uw bericht komt niet aan en zorgt alleen maar voor meer internetverkeer.
 3. Maak uw e-mailadres onbruikbaar voor machines. Dat advies geldt voor alle klanten die berichten versturen in nieuwsgroepen, webfora en gastenboeken. In internetjargon: U gaat uw e-mailadres ‘mungen’. Een voorbeeld: Van naam@provider.nl maakt u naam at provider nl of naam#provider com. Onderzoek wijst uit, dat verspreiders van spam nog weinig kunnen met deze verbasterde e-mailadressen.
 4. Nooit ‘unsubsciben’! Het lijkt aanlokkelijk om deze optie te kiezen als u spam hebt ontvangen. Maar veel verspreiders van spam houden zich niet aan de belofte om u uit te schrijven. U toont met het verzoek om uitgeschreven te worden, dat u spam daadwerkelijk leest! Waarschijnlijk ontvangt u vervolgens alleen maar meer spam.
 5. Dien een klacht in bij de provider. Dat heeft alleen zin, als u spam ontvangt die via een reguliere Nederlandse provider is verstuurd. Of door uw klacht een einde komt aan het probleem, is afhankelijk van het antispambeleid van de betreffende provider. Schroomt u niet ook contact op te nemen met Internet Today.

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over spam of over onze antispamproducten, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij helpen u graag.